Regulamin strony

Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej naradaobywatelska.pl (dalej: strona), za pośrednictwem której są świadczone usługi drogą elektroniczną przez administratora strony Fundację Stocznia (dalej: Fundacja lub Administrator) z siedzibą w Warszawie przy Placu Zamkowym 10, 00-277 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000324413, NIP 7010170150, REGON 141754758.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

Celem strony jest prezentacja metody narady obywatelskiej. Strona zawiera informacje, czym jest narada obywatelska, kiedy warto ją przeprowadzić, kto może to zrobić, kto może w niej uczestniczyć i czego potrzeba, żeby ją zorganizować, a także materiały przydatne dla przyszłych organizatorów narad (przewodniki krok po kroku, scenariusze, raporty z realizacji i filmowe podsumowania itp.) i szczegółowe opisy wybranych narad zrealizowanych w Polsce. Zawartość strony tworzą materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audiowizualne. Za pośrednictwem strony Administrator może udostępniać je do pobrania. Na stronie zawarte są hiperłącza przekierowujące na strony zewnętrzne.

Korzystanie ze strony jest nieodpłatne.

Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych. Do korzystania ze strony nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie. Wystarczające są: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa.

Zakazane jest korzystanie ze strony w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności dostarczanie i przesyłanie za pomocą strony treści o charakterze bezprawnym (np. tzw. spamu lub materiałów naruszających prawa autorskie czy dobra osobiste osób trzecich). Zakazane jest wprowadzanie na stronę danych niezgodnych z rzeczywistością (w tym podawanie fałszywych danych osobowych lub zgłaszanie fałszywych problemów). W celu zapewnienia bezpieczeństwa i przekazu danych w związku z korzystaniem ze strony, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony i  przerw w dostępności strony, w szczególności ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace techniczne lub modernizacyjne.

Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres stocznia@stocznia.org.pl. Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Fundację w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Fundacja zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.

Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres stocznia@stocznia.org.pl.

Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania, tj. od dnia 4 czerwca 2024 roku. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O zmianach będzie informować w widoczny sposób na stronie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Korzystanie przez użytkownika ze strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.